หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สนับสนุนการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้ชุมชน
ศูนย์รวมจิตใจของชุมชน
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลพัฒนานิคม
www.pattananikhom.go.th
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ค่ะ
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีการตราร่างกฎหมายหรือร่างอนุบัญญัติที่ต้องจัดให้มีแผ่นที่ท้าย นส ที่ ลบ 0023.4/ว 2081 ลว 24 พ.ค. 2565 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (งวดที่ 1) [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ด่วนมาก ที่ ลบ 0023.5/ว 1977 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เรื่องการรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่นและบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
แจ้งโอนเงินรายได้ด้านป่าไม้และด้านน้ำบาดาล ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3-4 (เดือนเมษายน-กันยายน 2565) [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
 [ 11 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9) และภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 32 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 377 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง ฯ  [ 11 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 4 2565 วันที่ 26 เมษายน 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 182 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2  [ 3 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 42 
แจ้งโอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวที่ 2/2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 42 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 4-2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 385 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 736 ลงวันที่ 26 เมษายน 2565 เรื่องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 [ 26 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 42 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565) [ 26 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 50 
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565) [ 26 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 50 
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 88 
การโอนเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำเภอให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 54 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565) [ 25 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 79 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช่่้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพั้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565) [ 25 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 49 
แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 19 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 50 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 27
    
  
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 036-491-227
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ก.ค. 2558
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10