หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2563
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้างหน่วยงาน
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
  o3. อำนาจหน้าที่
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    - เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
    - เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
    - เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    - การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
  o9 Social network
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    - รายงานและติดตามการประเมินผลแผน ไตรมาส 1 ประจำปี 2562
    - รายงานและติดตามการประเมินผลแผน ไตรมาส 2 ประจำปี 2562
 
  (1)     2      3      4      5