หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
สนับสนุนการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้ชุมชน
ศูนย์รวมจิตใจของชุมชน
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลพัฒนานิคม
www.pattananikhom.go.th
1
2
3
4
5
 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ค่ะ
 
 

 ให้บริการสุนัขและแมวที่มีเจ้าของและที่ไม่มีเจ้าของ
 
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า”  
 

โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดเชื้อของระบบประสาทส่วนกลางที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต พบการเกิดในสัตว์เลือดอุ่นทุกชนิดทั้งสัตว์เลี้ยง และ สัตว์ป่า ซึ่งสามารถติดต่อมาสู่มนุษย์  ในประเทศไทยมีพาหนะนำโรคที่สำคัญคือสุนัข รองลงมาคือแมวซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีอย่างแพร่หลายทุกบ้าน ด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้โดยการให้วัคซีนแก่สัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันพาหะที่จะนำเชื้อมาสู่เจ้าของ และ บุคคลอื่นๆ
         เทศบาลตำบลพัฒนานิคม ได้กันดำเนินการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลพัฒนานิคมลงได้ โดยดูจากข้อมูลจากการเฝ้าระวังของสถานพยาบาลที่ให้บริการในพื้นที่   แต่โรคพิษสุนัขบ้าก็ยังเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ  เพราะยังมีผู้ป่วย และ เสียชีวิตจากโรคนี้อยู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหนึ่งในการส่งเสริม การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ เพราะเป็นหน่วยงานราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด โดยมีอำนาจหน้าที่กำหนดภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมควบคู่กันไปหลายประการ และทุกกิจกรรมจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน ภายใต้กรอบของกฎหมายที่กำหนดไว้ เช่น การสร้างภูมิโรคจากการให้วัคซีน และการให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดโรคและระบาดไปสู่สัตว์และคน ตามแนวทางพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิตในข้อทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ รวมถึงพระวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโลกหนึ่งเดียว โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย เพื่อเป็นการสนองพระปณิธานและพระวิสัยทัศน์ดังกล่าว เห็นควรดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี      
ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ภายในเขตพื้นที่ของเทศบาลฯ ทุกชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่ง  ที่จะทำให้เกิดแรงจูงใจให้ประชาชนนำสุนัขและแมวที่อยู่ในความดูแลมารับการฉีดวัคซีน  สุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนจะมีภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาด

วัตถุประสงค์
          ๑ เพื่อสนองพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ตามพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย
  ๒ เพื่อให้สุนัขที่ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่  ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  อย่างทั่วถึง
  ๓ เพื่อสร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญในการนำสุนัขที่อยู่ในความดูแลได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกครัวเรือน
          ๔ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีพฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขที่ถูกต้องและมีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
          ๕ เพื่อให้เทศบาลตำบลพัฒนานิคมและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมและทั่วถึงให้มากที่สุด

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 มิ.ย. 2563 เวลา 13.30 น. โดย คุณ ไพบูลย์ เรืองประยูร

ผู้เข้าชม 55 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/36

ลำดับภาพที่ 2/36

ลำดับภาพที่ 3/36

ลำดับภาพที่ 4/36

ลำดับภาพที่ 5/36

ลำดับภาพที่ 6/36

ลำดับภาพที่ 7/36

ลำดับภาพที่ 8/36

ลำดับภาพที่ 9/36

ลำดับภาพที่ 10/36

ลำดับภาพที่ 11/36

ลำดับภาพที่ 12/36

ลำดับภาพที่ 13/36

ลำดับภาพที่ 14/36

ลำดับภาพที่ 15/36

ลำดับภาพที่ 16/36

ลำดับภาพที่ 17/36

ลำดับภาพที่ 18/36

ลำดับภาพที่ 19/36

ลำดับภาพที่ 20/36

ลำดับภาพที่ 21/36

ลำดับภาพที่ 22/36

ลำดับภาพที่ 23/36

ลำดับภาพที่ 24/36

ลำดับภาพที่ 25/36

ลำดับภาพที่ 26/36

ลำดับภาพที่ 27/36

ลำดับภาพที่ 28/36

ลำดับภาพที่ 29/36

ลำดับภาพที่ 30/36

ลำดับภาพที่ 31/36

ลำดับภาพที่ 32/36

ลำดับภาพที่ 33/36

ลำดับภาพที่ 34/36

ลำดับภาพที่ 35/36

ลำดับภาพที่ 36/36
<<
>>
X
 


 
  
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 036-491-227
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ก.ค. 2558
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10