หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธ์ ศรีสุวรรณ์
ปลัดเทศบาลตำบลพัฒนานิคม
นางสาวยุพิน สุวรรณมาลี
รองปลัดเทศบาล
Sunflower979797@Gmail.com
โทร : 083-697-6128
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายวุฒิโชติ เฮงพนมทิพย์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาววรัญญา ป้องจันทา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-291-2486
นายมนตรี แก้วกาศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-900-4867
พ.จ.อ.ไพบูลย์ เรืองประยูร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 089-778-7417
นางสาววิวรรณ พันธุ์แสน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 089-903-1969
นายธีรนิติ์ พิมตะวงษ์
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน รักษาราชการเเทน
ผู้อำนวยการกองการประปา
โทร : 081-331-4372
นางสาวภัทรพร บุญสร้อย
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 080-5836775
นางชนิกา เข็มดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร : 094-482-2362